Arkiv for 2012

Embetsoppdraget for 2012

Embetsoppdraget er en oversikt over Fylkesmannens totale oppgaveportefølje fordelt på de ulike departementene. Merk at rekkefølgen i oppdragene ikke angir noen prioritering.

Embetsoppdraget er først og fremst et saksbehandlerverktøy for ledere og saksbehandlere hos Fylkesmannen. Det er i tillegg en katalog over Fylkesmannens oppgaver som er tilgjengelig for alle interesserte.

Embetsoppdraget gir en utdyping og konkretisering av alle oppgavene som skal løses, strukturert etter resultatområder. Resultatområdene er oppgitt på to nivåer. Under hvert resultatområde beskrives oppdraget nærmere. Finansiering gir informasjon om hvordan oppdraget er finansiert, over fylkesmennenes ordinære driftskapittel (kap. 1510) eller annet fagkapittel. Bakgrunnsinformasjon gir utdyping av oppdragets art med aktive lenker til sentralt regelverk, retningslinjer, brev fra oppdragsgiver mv. Forventinger fra oppdragsgiver (departement, direktorat, tilsyn) angis i resultatkrav, og det oppgis krav til rapportering.

Embetsoppdraget vil i stor grad ligge fast fra år til år. I det foreløpige tildelingsbrevet orienteres Fylkesmannen om vesentlige endringer i oppgaveporteføljen kommende år, mens de sentrale politiske føringene fremgår av Prop. 1 S og tildelingsbrevet til fylkesmannsembetene. Det kan komme endringer i oppdraget i løpet av året. Fagmyndigheter vil opplyse om disse gjennom egne brev, som også lenkes opp til det årlige embetsoppdraget. Det vil fremgå under hvert departement hvilke oppdrag som er supplert, justert eller endret i løpet av året.

 

Styringsdokumenter

Årsrapporter

Vedlegg