Oppgave 5.1.2.1
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

Informere og veilede lokal barnehagemyndighet, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, allmennhet og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken.


Bakgrunnsinformasjon

Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20152016/id2479078/

 

Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

 

Rammeplan for barnehage:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

 

Ny rammeplan for barnehage:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/id2514761/

 

Kvalitet i barnehagen:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen

 

Informasjon til foreldre om spesialpedagogisk hjelp:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/spesialpedagogisk-hjelp---til-deg-som-er-forelder

 

Delrapport for prosjektet «Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder»: http://www.udir.no/Barnehage/Statistikk-og-forskning/Forskningsrapporter/2015/Barn-med-sarlige-behov/

 

Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/overganger-spesialpedagogisk-hjelp-spesialundervisning/

 

Barn og unge med særskilte behov:

http://www.udir.no/tidliginnsats

 

Informasjon til foreldre om spesialundervisning:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/spesialundervisning---til-deg-som-er-forelder

 

Minoritetsspråklige:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/

 

Veileder Barn og unge med habiliteringsbehov:

https://helsedirektoratet.no/Sider/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren.aspx

 

Læring og trivsel i skole og opplæring:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/laring-trivsel-opplaring  

 

Skoleporten: http://www.utdanningsdirektoratet.no/skoleporten

 

Organisasjonsanalysen:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/organisasjonsanalysen/           

 

Ståstedsanalyser:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/stastedsanalyse/         

 

Læringsmiljø:

 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/  

 

Læreplanverket:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/            

 

Kvalitetskriterier for PP-tjenesten:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta

 

Kvalitetsarbeid i opplæringen:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitetsarbeid-i-opplaringen

 

Kvalitet i fagopplæringen:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-fagopplaringen

 

Tilpasset opplæring:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring

 

Kvalitetskriterier for PP-tjenesten:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta

 

Utdanningsdirektoratets regelverksside for barn og unge med særskilte behov:

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Elever-med-sarskilte-behov  

 

Rundskriv om oppfølgingstjenesten (Udir 11-2012): http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Udir-11-2012/