Oppgave 5.1.2.2
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

Informere, veilede og motivere til deltakelse i statlige strategier og kompetanseutviklingstiltak på barnehage- og grunnopplæringsområdet, samt rekruttere og velge ut deltakere, innhente planer og fordele midler.


Bakgrunnsinformasjon

Kompetanseutvikling og rekruttering – oversikt over satsinger: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Virksomhets--og-okonomiinstruks/VOI-2017/

 

Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen.

https://www.regjeringen.no/contentassets/cae152ecc6f9450a819ae2a9896d7cf5/no/pdfs/stm201520160019000dddpdfs.pdf

 

Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/rapporter20og20planer/kompetanse_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf

 

Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 1: implementering av strategien.

http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kompetanse-for-framtidens-barnehage/

 

Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/larerloftet/id2008159/

 

 

Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kompetanse-for-kvalitet/id2439181/

 

 

Deltakerundersøkelsen 2016. Kartlegging av lærernes opplevelse og utbytte av videreutdanningen som de har deltatt på. http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/videreutdanning-av-larere/

 

 

Informasjon om søknadsprosedyrer og tildeling av midler til videreutdanning for lærere og rektorutdanningen i studieåret 2016/2017:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/informasjon-til-skoleeier-om-videreutdanning-for-larere-2016-2017/

 

 

Grunnlagsdokument for satsingen Vurdering for læring (2014-2017): http://www.udir.no/PageFiles/87114/Grunnlagsdokument%202014-2017%20SISTE%20VERSJON%20I%20EPHORTE.pdf?epslanguage=no

 

 

Strategi for ungdomstrinnet - Motivasjon og mestring for bedre læring - Felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/ungdomstrinn-i-utvikling/id737594/

 

Plan for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017: http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/Skolebasert-kompetanseutvikling-ungdomstrinnet/Innledning/

 

Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017: http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/Rammeverk-skolebasert-komputv-utrinnet2012-2017/Skolebasert-komputv/

 

 

Oppdragsbrev 06-2013 Planlegge, igangsette og følge opp tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall»: http://fm-nett.fylkesmannen.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Oppdragsbrev-til-Udir/Oppdragsbrev-06---2013/

 

Oppdragsbrev 05-2016, del 1 Kompetansepakke om læringsmiljø og mobbing for barnehage og skole: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Oppdragsbrev-til-Udir/Oppdragsbrev-5---2016/

 

Supplerende tildelingsbrev- Tillegg nr. 19-16: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Supplerende-tildelingsbrev-2016/Tillegg-nr-19-16/

 

Nettside om kompetanseutviklingstilbud barnehagemiljø, skolemiljø og mobbing: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/psykososialt-miljo/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/

 

Grunnlagsdokument for statlige aktørers arbeid med barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser:

http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Nyheter/Grunnlagsdokument-for-statens-arbeid-med-barnehage--og-skolemiljo 

 

Eget oppdrag til Fylkesmannen om «Et bedre læringsmiljø»: http://fm-nett.fylkesmannen.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Embetsoppdrag/Embetsoppdraget-2013---tilleggsoppdrag-innenfor-resultatomrade-324/%20

 

Kompetanse for mangfold – satsing 2013 -2017: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/kompetanse-for-mangfold/

 

Strategi for etter- og videreutdanning for ansatte i PP-tjenesten:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pp-tjenesten/

 

Oppdragsbrev 20-14 Utvikle en tydeligere kompensatorisk innretning på tiltaket Veilederkorps: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Oppdragsbrev-til-Udir/Oppdragsbrev-20---2014 /

 

Veilederen Barns trivsel – voksnes ansvar: http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Veiledere/veilederBM.pdf?epslanguage=no

 

Partnerskap mot mobbing: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/mobbing-og-andre-krenkelser/partnerskap-mot-mobbing/

 

Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Likestilling/likestilling_2014.pdf