Oppgave 5.1.4.11
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Være en ressurs i styrkingen av det kommunale rus- og psykiske helsearbeidet, herunder identifisere risikoområder med behov for forsterket innsats og påse at:

  • BrukerPlan tas i bruk i alle kommuner
  • Kommunene rapporterer på IS-24/8 om kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Samarbeide om tverrsektorielle kompetanseutviklingstiltak på rusfeltet med relevante kompetansesentre og drifte tverrfaglige regionale fora og nettverk,. 

Bistå i planarbeid der rus- og psykisk helse utfordringer inngår og understøtte lokal tjenesteutvikling. 


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 15 S (2016-2026) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter

Meld. St 10 (2012-2013) God kvalitet- trygge tjenester

Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og felleskap

Meld St. 15 (2012- 2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

BrukerPlan Helse Stavanger

Årsverksrapporteringen i psykisk helsearbeid

Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)

Nasjonal overdosestrategi (2014-2017)

IS-1162 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Et liv uten vold

Q-1226B «En god barndom varer livet ut» Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017)

 

 

 

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading-2014-2017

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016)

IS-2076 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

IS-24/8 Kommunalt psykisk helse og rusarbeid 2015

IS-1022 Helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere

IS-2335 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer

 IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (Revidert veileder IS-2428 «Mestring, samhørighet og håp»)

IS-1362 Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan

IS-11/2015 Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste

IS- 5/2012 Rundskriv – Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke

IS-1512 Pårørende en ressurs

IS-5/2010 Rundskriv – Barn som pårørende

IS-1898 Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

IS-1742 Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

IS-1918 Tillit tid tilgjengelighet tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

IS-1809 "Lav terskel - høy kvalitet - En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer"

IS-1914 Kvalitet og kompetanse – om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1990 Velferdsteknologi Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030