Oppgave 5.1.4.15
Alle embetene BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal sørge for at kommunene får råd og veiledning på barnevernområdet, jf. barnevernloven § 2-3 fjerde ledd. Informasjonsarbeidet omfatter blant annet å:

Informere og bistå kommunene med å følge opp nasjonale mål og tiltak, og gi informasjon om nytt lovverk, retningslinjer, faglige anbefalinger og veiledere.


Bakgrunnsinformasjon

Faglige retningslinjer, veiledning, rutiner og skjema:
http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/

Tilsyn med barn i fosterhjem. Veileder:
http://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002739

Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste. Rundskriv:
http://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00003212

Faglig veileder for akuttarbeidet i institusjoner og beredskapshjem:
http://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002952

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – tolkningsuttalelser:
http://www.bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/?source=Barne-,%20ungdoms-%20og%20familiedirektoratet%20–%20tolkningsuttalelser

Rapportering barnevern - skjema for kommunene.
http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Rapportering_barnevern/