Oppgave 5.1.5.8
Alle embetene KLD Miljø og klima

Følge opp vedtatte handlingsplaner for truete arter og naturtyper, (herunder Prioriterte arter og Utvalgte naturtyper), sørge for fortløpende oppdatering av kunnskap om arter og naturtyper i relevante fagdatabaser og bidra til å utarbeide faggrunnlag.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/