Oppgave 5.1.5.10
Alle embetene KLD LMD Miljø og klima

Bidra til å ivareta miljøverdier i kulturlandskapet, herunder i utvalgte kulturlandskap.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

•             Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-10-966?q=kulturlandskap

•             Landbruksdirektoratets nettside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap