Oppgave 5.1.5.11
Alle embetene KLD LMD Miljø og klima

Innen rovviltforvaltning:

  • Bidra til at de skader som rovviltartene volder husdyr og tamrein blir minst mulig,
  • Sørge for god kommunikasjon med berørte grupper.
  • Sørge for en balansert forvaltning og god samordning av landbruks-, dyrevelferds- og miljøvirkemidler.
  • Være faglig veileder og eventuelt sekretariat for regional rovviltnemnd.
  • Forvalte betingete fellingstillatelser på rovvilt uten unødig opphold i forbindelse med skadesituasjoner.
  • Administrere kvotejakt på gaupe og lisensfelling på bjørn, ulv og jerv.
  • Uten opphold varsle SNO ved felling, eller forsøk på felling, av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn. Gi SNO oppdatert oversikt over godkjente båser for fangst av jerv.

Rovviltarbeidet skal skje i tråd med føringer fra rovviltnemnda og den regionale forvaltningsplanen for rovvilt.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Regionale forvaltningsplaner for rovvilt