Oppgave 5.1.5.12
Alle embetene KLD Miljø og klima

I viltforvaltningen:

  • Delta i oppfølging av vedtatte planer og arbeid med rullerende handlingsprogram for de 7 regionale villreinplanene: Setesdal (Heiplanen), Hardangervidda, Nordfjella, Rondane – Sølnkletten, Forollhogna Ottadalen og Dovrefjell.
  • Utøve myndighet og ivareta oppgaver knyttet til viltforvaltningen, primært arter som ikke er høstbare.
  • I samarbeid med berørte embeter (OP, MR) har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ansvaret for forvaltningen av moskus.

Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/