Oppgave 5.1.5.19
Alle embetene KLD Miljø og klima

Ivareta oppgaver innenfor eget myndighetsområde og være pådriver overfor andre myndigheter innenfor luftforurensning og støy, og for å hindre tilførsel og fjerne helse- og miljøfarlige stoffer på land og i sjø, særlig ved prioriterte skipsverft og i prioriterte områder.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/