Oppgave 5.1.6.7
FMFI LMD Landbruk og mat

Utarbeide en plan for gjennomføring av reinpramming vår og høst 2017 i dialog med Landbruksdirektoratet, i henhold til omtale i Prop 77 S (2015-2016) kapittel 7.3.9, samt gjennomføre risikoanalyser knyttet til forhold som kan oppstå dersom planlagt pramming ikke kan gjennomføres. 


Bakgrunnsinformasjon

  • Reindriftsavtalen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-77-s-20152016/id2480104/