Oppgave 5.1.6.19
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Koordinere arbeidet med de utvalgte kulturlandskapene i jordbruket og bidra til at kulturlandskap blir brukt som grunnlag for landbruksbasert næringsutvikling.


Bakgrunnsinformasjon

  • Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk kulturlandskap

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-10-966?q=kulturlandskap