Oppgave 5.1.6.34
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Bidra til at kommunene følger opp nasjonale mål og retningslinjer ved behandling av saker, og behandle klager etter odelsloven, konsesjonsloven, skogbruksloven og jordloven. 


Bakgrunnsinformasjon