Oppgave 5.1.7.1
Alle embetene KMD Kommunal styring

Modernisering i kommunene

Stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren ved å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene, slik at de kan prøve ut nye løsninger på sine utfordringer.

Prosjekter som mottar skjønnsmidler, skal evalueres og formidles.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 123 S (2015-2016) Kommuneproposisjonen 2017:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-123-s-20152016/id2500136/

Bilaterale samarbeidsavtaler mellom staten og KS:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/forholdet-kommune-stat/bilaterale-samarbeidsavtaler-mellom-stat/id544798/

Retningslinjene for skjønnstildeling:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/retningslinjer-for-skjonnstildeling/id546997/