Oppgave 5.1.7.3
Alle embetene KMD Kommunal styring

Økonomiforvaltning

Fylkesmannen skal veilede/informere kommuner om:

  • Økonomibestemmelsene i kommuneloven kapittel 8 og 9
  • Veiledere på økonomiområdet og tilby kommunene veiledning/opplæring
  • KOSTRA, kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, inntektssystemet, nye/oppdaterte lov- og forskriftsendringer og annen relevant styringsinformasjon. Fylkesmannen skal melde kommuner inn eller ut av ROBEK og fordeler skjønnsmidler etter retningslinjene for skjønnstildelingen

Bakgrunnsinformasjon

Kommuneloven kapittel 8 og 9:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107

Prop. 123 S (2015-2016)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-123-s-20152016/id2500136/

Rundskriv til kommuneproposisjonen 2017 og revidert nasjonalbudsjett 2016 Rundskriv H-7/16:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2017-og-revidert-nasjonalbudsjett-2016/id2506378/

Statsbudsjettet 2017:
https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/?expand=2513588

Rundskriv til statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Nr:H-1/17:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet-2017---det-okonomiske-opplegget-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2526224/ 

Siste grønt hefte:
https://www.regjeringen.no/contentassets/57979690b3ef4486be00173573d7d93b/no/sved/h-2380_n_inntektssytemet_pdfts.pdf

Frie inntekter på nett:
https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2017/ 

Retningslinjer for skjønnstildelingen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/retningslinjer-for-skjonnstildeling/id546997/

KOSTRA:
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/

Veileder i KOSTRA 2017:
https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/hovedveileder-2017.pdf 

Rundskriv om kommunelova og lov om interkommunale selskap. Brev frå departementet i tida etter 1. juli 2006.:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-kommunelova-og-lov-om-inter/id542924/ 

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-09-635 

Veileder om budsjettering av investeringer.:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder---budsjettering-av-investeringe/id661592/ 

Veileder økonomiplanlegging:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KRD/KOMM/Okonomiplanveileder_KRD_nett.pdf 

Retningslinjer selvkost:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/KOMM/Retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf