Oppgave 5.1.7.4
Alle embetene KMD Kommunal styring

Kommuneinndeling

  • Veilede kommuner og andre interessenter om inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse.
  • Forberede saker om endring og/eller fastsettelse av kommune- eller fylkesgrenser i tråd med inndelingsloven og rundskriv H-10/15.

Bakgrunnsinformasjon

Inndelingslova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70

Delegering av mynde etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova):
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2016-03-18-266

Rundskriv H-10/15 til lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-til-lov-av-15.-juni-2001-nr.-70-om-fastsetjing-og-endring-av-kommune--og-fylkesgrenser-inndelingslova/id2425193/

Prop. 109 L (2012-2013) Endringar i inndelingslova:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-109-l-20122013/id722003/  

Prop. 76 L (2015–2016) Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-76-l-20152016/id2480122/