Oppgave 5.1.8.2
Alle embetene KMD JD KLD LMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal ivareta oppgaver i henhold til rundskriv H-2/14 om bruk av innsigelser, KLDs rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet og DSBs retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser på samfunnssikkerhetsområdet skal også ivaretas. 


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen: Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser | Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

 

Rundskriv H-2/14, retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan-og-bygningsloven/id751295/ (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan-og-bygningsloven/id751295/)

 

Rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet -
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis som er vårt rundskriv. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/