Oppgave 5.1.8.3
Alle embetene KMD KLD LMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal forvalte de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/

Miljødirektoratet: http://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/ 

Miljøkommune: www.miljokommune.no