Oppgave 5.1.8.4
Alle embetene KMD KLD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal følge opp statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen, og bistå kommunene i arbeidet med ulovlighetsoppfølging.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/

Miljødirektoratet: http://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/

Miljøkommune: www.miljokommune.no