Oppgave 5.2.2.1
Alle embetene KD ASD BLD HOD JD Familier, barn og unge Helsedirektoratet

Koordinert innsats for barn og unge (0-24 samarbeidet)

Bidra til helhetlig og samordnet tjenestetilbud til barn og unge innen fagområdene barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv.


Bakgrunnsinformasjon

Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet for 2017 fra Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-bld-20162017/id2513791/sec1

Oppsøkende og utadrettet arbeid overfor ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv. Rapport fra Barne- og likestillingsdepartementet:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/oppsokende-og-utadrettet-arbeid-overfor-/id574460/

Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem: Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. En kunnskapsoppsummering. Fafo-rapport 2014: 18:
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/helhetlige-tiltak-mot-barnefattigdom

«Inkludering av ungdom i skole eller arbeid 2»:
http://www.hioa.no/Om-HIOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Inkludering-av-ungdom-i-skole-eller-arbeid-2

Evaluerings- og forskningsrapporter om sosiale tjenester, fattigdom og levekår:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forskningsrapporter+og+evalueringer+finansiert+av+NAV/sosiale-tjenester-rapportarkiv

Fattigdom og levekår i Norge, Tilstand og utviklingstrekk 2016, NAV-rapport 4/2016:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Innhold+til+NAV+og+samfunn+forside/Nyheter/flere-unge-med-lavinntekt

Jon Epland: Inntektsmobilitet blant barnefamilier med lav inntekt: 20017-2014. SSB-rapport 2016/35:
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/inntektsmobilitet-blant-barnefamilier-med-lav-inntekt-2007-2014

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse 2013-2016:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/OppfplanArbogPsykHelse.pdf

Torild Sandnes (tred.): Ungdoms levekår, Statistiske analyser 136:2013 Statistisk sentralbyrå:
http://www.ssb.no/Sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/ungdoms-levekaar-2013

Prop. 106 L (2012-2013), «Endringer i barnevernloven»:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-106-l-20122013/id720934/?q=prop. 106 L

Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016):
http://regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/planer/2013/handlingsplan-for-forebygging-av-krimina.html?id=734947 

IS-1742 « Fra bekymring til handling» En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet:
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet

www.tidligintervensjon.no:
www.tidligintervensjon.no 

IS-11/2015 Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til-barnets beste:
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samarbeid-mellom-barneverntjenester-og-psykiske-helsetjenester-til-barnets-beste 

Strategi (2015-2017) Barn som lever i fattigdom:
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff601d1ab03d4f2dad1e86e706dc4fd3/barn-som-lever-i-fattigdom_q-1230-b.pdf 

Skoleveileder.:
http://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/

Tall og stastistikk på barnefattigdom i Norge:
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/

Skolerapport. Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet:
http://www.bufdir.no/bibliotek/Bufdirs_publikasjoner/Dokumentside/?docId=BUF00002557   

Forskrift 1. mars 2006 nr 266 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-03-01-266 

Meld.St.20 (2012-2013) På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-20-20122013.html?id=717308

Meld.St.24 (2012-2013) Framtidens barnehage:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-24-20122013.html?id=720200

 

0-24-samarbeidet:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/0-24-samarbeidet/id2511690  

Program for bedre styring i staten, KMD:

http://nettsteder.regjeringen.no/bedrestyringogledelse/category/samordning/

DIFI-rapport: Mot alle odds

https://www.difi.no/rapport/2014/11/mot-alle-odds-veier-til-samordning-i-norsk-forvaltning

Plan fra BLD: Trygghet, deltakelse og engasjement

https://www.regjeringen.no/contentassets/2b16dd79c34f46e49aa580b48b955af8/samlet-plan-for-barn-og-unge.pdf 

Riksrevisjonen (2016). Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Dokument 3:9 (2015-2016):

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2015-2016/UngdomUtenforOpplaringOgArbeid.pdf

NOU 2009:22. Det du gjør, gjør det helt- bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet (Flatø-utvalget):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-22/id587673/

Forsøk med NAV-veiledere i videregående skoler: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/fors%C3%B8k-med-nav-veiledere-i-videreg%C3%A5ende-skole

Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder: http://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/