Oppgave 5.2.3.3
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Ha oversikt over etablerte koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak, og understøtte utviklingsarbeidet, og bistå kommunene i arbeid for å utvikle et differensiert tilbud innen habilitering og rehabilitering og koordinering.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten, IS-1739

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 

Utviklings- og informasjonsprogram om politikken for utviklingshemmede Prop.1S (2009-2010) BLD 

Handlingsplan Habilitering av barn og unge IS-1692 

Rundskriv I-3/2004 Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan 

Undersøkelse om behov og tilbud innen habilitering og rehabilitering (Rambøll) 

Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten. Dokument 3:11(2012-2013) 

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet 

IS-0365 Rapport om rehabilitering i kommunene – erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø (Rambøll) 

Perspektiver på god praksis – en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner, Helsedirektoratet IS-0288

Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap. Rapport fra Rambøll til Helsedirektoratet juni 2011 

Helsetilbud til ungdom og unge voksne, Rambøll/Helsedirektoratet IS-2044 

Eksempelsamling om tjenester til personer med utviklingshemning