Oppgave 5.2.3.4
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bidra til samordning og koordinering av kvalitets- og kompetanseutviklingstiltakene i samarbeid med de nasjonale og regionale kompetansemiljøene, bruker- og pårørendeorganisasjonene og spesialisthelsetjenesten på fag- og tjenesteområder med sammenfallende målgruppe.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Folkehelseloven 

Prop.90 L(2010-2011) Lov om folkehelsearbeid

Spesialisthelsetjenesteloven

 St. meld. nr. 47 Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid  

Meld. St. 30 (2011-2012) En helhetlig rusmiddelpolitikk 

Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014-2016 

IS-2076 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Retningslinje for barselomsorgen