Oppgave 5.2.4.1
Alle embetene KLD Miljø og klima

Veilede og følge opp kommunene for å iverksette nasjonale føringer på klima- og miljøområdet, herunder statlige planretningslinjer om klima- og energiplanlegging og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/