Oppgave 5.2.8.2
Alle embetene HOD Helsetilsynet

Fylkesmennene innen samme region skal i fellesskap legge en plan for tilsyn med spesialisthelsetjenesten og med Bufetat. Dette arbeidet koordineres av hhv. Kontaktfylkesmannen for helseregion og koordinerende fylkesmann for tilsyn med Bufeat.


Bakgrunnsinformasjon

Statens helsetilsyns rapport av 21. desember 2004 om (de tidligere) kontaktfylkeslegenes (nå kontaktfylkesmennenes) rolle og funksjon: http://losen.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/andre_publikasjoner/kontaktfylkeslegenes_oppgaver_rolle_rapport_endelig21122004.doc

Retningslinjer for tilsynsmyndighetenes møter med de regionale helseforetakene: http://losen.helsetilsynet.no/upload/kunnskapskilder/publikasjoner/internserien/internserien_8_2010_retningslinjer_moter_regionale_helseforetakene_2013.pdf

Tilsyn med Bufetat – avtale om regionalt samarbeid:

http://losen.helsetilsynet.no/upload/organisasjon/stotteprosesser/styringsprosesser/2016_Tilsyn_bufetat_avtale_regionalt_samarbeid_30_08_2016.pdf