Oppgave 5.3.2.2
FMTR KD Barnehage og opplæring

Gjennomføre tilsyn og klagesaksbehandling og informere og veilede om regelverket innenfor barnehagen og grunnopplæringen til Longyearbyen lokalstyre. 


Bakgrunnsinformasjon

Prop 1 S (2016-2017) Kunnskapsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kd-20162017/id2514039/

 

Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven): http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html

 

 LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova): http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

 

LOV-2003-07-04-84 Lov om frittståande skolar (friskolelova):

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20030704-084.html&emne=privatskolelov*&&

 

Lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven):

http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

 

Voksenopplæringsloven (Lov om voksenopplæring): http://lovdata.no/lov/2009-06-19-95

 

Delegasjonsbrev av 05.11.13 fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene: http://fm-nett.fylkesmannen.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Delegasjonsbrev-til-FM/Delegasjonsbrev-fra-Utdanningsdirektoratet-til-fylkesmennene/

 

 

 

Tolkning av regelverket på barnehageområdet, jf. udir.no: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/  

 

Tolking av regelverket på skole- og privatskoleområdet: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/