Oppgave 5.3.2.3
FMOA KD Barnehage og opplæring

Behandle klagesaker, informere og veilede om friskoleloven til norske friskoler i utlandet. Gjøre vedtak om spesialundervisning og utbetale tilskudd til norske friskoler (grunn- og videregående) i utlandet.


Bakgrunnsinformasjon

Prop 1 S (2016-2017) Kunnskapsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kd-20162017/id2514039/

 

LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova): http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

 

FOR-2006-06-23-724 Forskrift til opplæringslova: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html

 

FOR-1999-06-25-708 Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-06-25-708

 

LOV-2003-07-04-84 Lov om frittståande skolar (friskolelova):

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20030704-084.html&emne=privatskolelov*&&

 

2006.07.14 nr 0932: Forskrift til friskolelova: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060714-0932.html

 

2006.12.19 nr 1503: Forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter privatskolelova (økonomiforskrift til privatskolelova): http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20061219-1503.html

 

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4.: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100624-0965.html

 

Lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven):

http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

 

Voksenopplæringsloven (Lov om voksenopplæring): http://lovdata.no/lov/2009-06-19-95

 

Delegasjonsbrev av 05.11.13 fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene: http://fm-nett.fylkesmannen.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Delegasjonsbrev-til-FM/Delegasjonsbrev-fra-Utdanningsdirektoratet-til-fylkesmennene/

 

Udir-1-2014 Kunnskapsløftet – fag- og timefordeling og tilbudsstruktur: http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-1-2014-Kunnskapsloftet-fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/

 

Tilskuddsforvaltning – oversikt over ansvarsfordeling: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Virksomhets--og-okonomiinstruks/VOI-2017/

 

Informasjon om tilskuddsordningene:

http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/

 

Tolking av regelverket på skole- og privatskoleområdet: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/