Oppgave 5.3.2.4
FMHO KD Barnehage og opplæring

Forvalte tilskudd og gjennomføre andre oppgaver knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen. 


Bakgrunnsinformasjon

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen:

http://www.udir.no/Upload/Tilskuddsordninger/Retningslinjer_tilskudd/Reviderte%20retningslinjer%2028.06.2011.pdf?epslanguage=no

 

Manger, Terje, Eikeland, Ole Johan, og Asbjørnsen, Arve (2016): Norske innsette: Utdanning, arbeid ønske og planar. Rapport 2/2016

http://www.oppikrim.no/Documents/Oppikrim/Dokument/FOU%20publikasjonar/Rapport%202%202016.pdf

 

Manger, Terje, Eikeland, Ole Johan, og Asbjørnsen, Arve (2016): Norske innsette: Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsel. Rapport 1/2016:

http://www.oppikrim.no/Documents/Oppikrim/Dokument/FOU%20publikasjonar/Rapport%201%202016%20Utdanningsmotivasjon%20og%20hinder%20for%20utdanning%20i%20fengsel.pdf

 

Nasjonal tilstandsrapport 2015:

http://www.oppikrim.no/Tal-og-forsking/Analyser-og-statistikk/?id=5010&epslanguage=no

 

 

Eikeland, Ole Johan, Manger, Terje, Gröning, Linda, Westrheim, Kariane og Asbjørnsen, Arve (2014): Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. Rapport 1/2014: http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Barnehage-og-opplaring/Opplaring-innan-kriminalomsorga/Forsking-og-rapportar1/Anna-forsking-og-rapportar/Norske-rapportar-og-forsking/

 

Asbjørnsen, Arve, Manger, Terje, Lise Øen Joens og Eikeland, Ole Johan (2014): Norske innsatte: Lesevansker og oppmerksomhetsvansker. Rapport 2/2014:

http://www.oppikrim.no/Documents/Oppikrim/Dokument/FOU%20publikasjonar/Rapport%202%202014%20Lesevansker%20og.pdf

 

 

Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning (Rapport nr 4/2013): http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHO/Oppl%c3%a6ring%20innanfor%20kriminalomsorga/Kartleggingar/Rapport%204_2013_Motiv%20for%20utdanning.pdf

 

Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse (Rapport nr 3/2013): http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHO/Oppl%c3%a6ring%20innanfor%20kriminalomsorga/Kartleggingar/Rapport%203-2013%20Utdanning%20arbeid.pdf

 

St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-37-2007-2008-.html?id=527624

 

Nordisk rapport 2012 – utenlandske innsette i nordiske fengsel: http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Barnehage-og-opplaring/Opplaring-innan-kriminalomsorga/Forsking-og-rapportar1/Anna-forsking-og-rapportar/Nordiske-rapportar-og-forsking/Nordisk-rapport-2012--utanlandske-innsette-i-nordiske-fengsel/

·

Rapport om opplæring innanfor kriminalomsorga 2013: http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Barnehage-og-opplaring/Opplaring-innan-kriminalomsorga/Forsking-og-rapportar1/Anna-forsking-og-rapportar/Norske-rapportar-og-forsking/

 

Rundskriv nr. G-1/2008: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2008/rundskriv-g-12008-om-forvaltningssamarbe.html?id=543821