Oppgave 5.3.3.4
Alle embetene BLD Familier, barn og unge

Implementering av barnekonvensjonen

Fylkesmannen skal utarbeide en plan for arbeidet med å bistå kommunene med å gjennomføre barnekonvensjonen på alle områder som fylkesmannen har ansvar for. Metodikk og erfaringer fra arbeidet med Sjumilssteget kan benyttes i dette arbeidet.


Bakgrunnsinformasjon

FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989. Ratifisert av Norge 8. januar 1991. Barnekonvensjonen er inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven 21. mai 1999 nr. 30, som trådte i kraft 1. oktober 2003. Barnekonvensjonen gjelder dermed som norsk lov og vil ha forrang dersom det skulle oppstå motstrid mellom konvensjonen og annen norsk lovgivning, jf. menneskerettighetsloven § 3. Se også artikkel 4 i barnekonvensjonen.

For ytterligere informasjon Fylkesmannen i Troms og nettstedet: http://www.sjumilssteget.no/