Oppgave 5.3.4.10
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Forvaltning av vergetrengendes midler

Fylkesmannen skal  følge opp at midler over 2 G som tilhører mindreårige eller voksne personer med verge, er tatt til forvaltning, samt at midler under 2 G som fylkesmannen forvalter, blir frigitt der det ikke er truffet vedtak om annet.


Bakgrunnsinformasjon

Vergemålsloven kapittel 7. Fylkesmannens forvaltning av finansielle eiendeler: :
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-9#KAPITTEL_7

Vergemålsforskriften kapittel 6. Nærmere regler om finansiell forvaltning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-15-201#KAPITTEL_6