Oppgave 5.3.8.3
Alle embetene HOD ASD BLD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging etter hendelser og/eller når det er bekymring for om virksomheten drives uforsvarlig eller ulovlig.  Fylkesmannen skal også vurdere om helsepersonell har brutt plikter i helselovgivningen. Sakene skal behandles i tråd med Statens helsetilsyns veiledere for tilsynssaker. Saksbehandlingstid og oppfølging skal reflektere sakens alvorlighet og median saksbehandlingstid skal være 5 måneder eller mindre for saker på ASD og HODs områder. Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp.


Bakgrunnsinformasjon

Barnevernloven med tilhørende forskrifter: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100.

 

Veileder i behandling av tilsynssaker etter barnevernloven (Internserien 4/2015): http://losen.helsetilsynet.no/Kunnskapskilder/Publikasjoner/Internserien/Veileder-tilsynssaker-barnevernloven/

 

Lov om sosiale tjenester i Nav: https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131.

Veileder i behandling av tilsynssaker etter sosialtjenesteloven (Internserien 2/2015): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/Veileder_behandling_tilsynssaker_sosialtjenesteloven_internserien_2_2015.pdf

 

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I(Internserien 2/2009), revidert 11. juni 2015: http://losen.helsetilsynet.no/Kunnskapskilder/Publikasjoner/Internserien/Veileder-hendelsesbaserte-tilsynssaker-del-I-FM/

 

Sjekkliste for tilsynsmyndighetens gjennomgang av saker om selvmord og selvmordsforsøk hos pasienter under behandling i det psykiske helsevernet: https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2009/helsetilsynetrapport3_2009.pdfe for tilsynsmyndighetens gjennomgang av saker om selvmord og selvmordsforsøk hos pasienter under behandling i det psykiske helsevernet

 

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS – 1511 jan. 2008): http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-av-selvmord-i-psykisk-helsevern/Sider/default.aspx

 

Brev til Statens helsetilsyn i fylkene av 18.3.2005 om Statens helsetilsyns oppfølging av arbeidsgivers rutiner for kontroll av helsepersonells kvalifikasjoner: https://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Brev-hoeringsuttalelser/Utvalgte-brev-og-horingsuttalelser-tidligere-ar/Helsetilsynets-oppfolging-kontroll-helsepersonells-kvalifikasjoner/

 

Brev til landets kommuner og helseforetak om arbeidsgivers kontroll av helsepersonells kvalifikasjoner av 18.3.2005: https://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Brev-hoeringsuttalelser/Utvalgte-brev-og-horingsuttalelser-tidligere-ar/Arbeidsgivers-rutiner-kontroll-helsepersonells-kvalifikasjoner-/

 

VeRA på Losen(verktøy for reseptanalyser): http://losen.helsetilsynet.no/Kunnskapskilder/Fagsystemer/VeRA-Verktoy-for-reseptanalyser/