Oppgave 5.3.8.4
Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal ha oppmerksomhet på etterlevelse av varslingsplikten etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a i sin dialog med helseforetakene og ved tilsynsvirksomhet overfor disse, og skal på forespørsel delta ved vurderinger av varsel som sendes Statens helsetilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om spesialisthelsetjenester m.m § 3-3a: http://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/§3-3a

Helsetilsynsloven § 2 nytt sjette ledd:http://lovdata.no/lov/1984-03-30-15/§2

Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge tjenester: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-10-20122013/id709025/