Oppgave 5.3.8.6
Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal bistå politi- og påtalemyndighet i vurdering av alvorlige hendelser, og mulige overtredelser etter helsepersonelloven og eventuelle brudd på alternativ behandlingsloven. Fylkesmannen skal vurdere om etterforskning bør settes i gang. Saker som er ferdig etterforsket skal fylkesmannen sende til Statens helsetilsyn for vurdering av om det skal begjæres påtale etter helsepersonelloven § 67 eller alternativ behandlingsloven § 9 femte ledd.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om helsepersonell mv. § 67: http://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/§67

 

Spesialisthelsetjenesteloven: https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61

Helse- og omsorgstjenesteloven: https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30

Lov om helsepersonell – påtalemessige direktiver, rundskriv fra Riksadvokaten 5/2001: http://riksadvokaten.no/filestore/Dokumenter/Eldre_dokumenter/Rundskriv/Rundskrivnr5for2001-Lovomhelsepersonellptalemessigedirektiver2.pdf

 Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven § 67, rundskriv fra Statens helsetilsyn IK-2/2008 https://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-Helsetilsynet/Retningslinjer-behandling-saker-helsepersonelloven-67-IK-2-2008/

Riksadvokatens rundskriv 1/2011: http://www.riksadvokaten.no/filestore/Dokumenter/2011/Rundskrivnr1for2011-Mlogprioriteringerforstraffesaksbehandlingenipolitietogstatsadvokatene.pdf

Alternativ behandlingsloven § 9 femte ledd: http://lovdata.no/lov/2003-06-27-64/§9

 Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I punkt 6.6 (Internserien 2/2009, revidert 11. juni 2015): http://losen.helsetilsynet.no/Kunnskapskilder/Publikasjoner/Internserien/Veileder-hendelsesbaserte-tilsynssaker-del-I-FM/