Oppgave 5.3.8.10
Alle embetene BLD Tilsyn Helsetilsynet

Tilsyn med barnevernet:

  • Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter barnevernloven, jf. barnevernloven §§ 2-3 fjerde ledd og 2-3 b.
  • Fylkesmannen skal i sitt tilsyn med barneverntjenesten også undersøke spesifikt om familie eller nære nettverk er vurdert ved omsorgsovertakelser.
  • Fylkesmannen skal også føre tilsyn med barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn, og med omsorgssentre for mindreårige, jf. barnevernloven § 2-3 b, tredje ledd. Tilsynsbesøk skal skje når det kan forventes at barn er til stede. De som gjennomfører tilsynet skal ta kontakt med det enkelte barn og spørre om barnets syn på oppholdet.
  • Fylkesmannen skal også føre tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3 b, fjerde ledd.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang i barneverninstitusjoner og ved omsorgssentre for mindreårige, og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift.. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om barneverntjenester.: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100

Barnevernloven med tilhørende forskrifter: https://lovdata.no/lov/1992-07-17-100

Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barn beste, Stortingets anmodningsvedtak 756: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=64471

Veileder for fylkesmannens samtaler med barn og unge i barneverninstitusjoner (Internserien 1/2012): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/samtaler_med_barn1_2012.pdf

Veileder for tilsyn på barneverninstitusjoner gjennomført som systemrevisjon (Internserien 4/2013): http://losen.helsetilsynet.no/upload/kunnskapskilder/publikasjoner/internserien/Veileder_institusjonstilsyn_barnevern_internserien_4_2013.pdf

Veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn (Internserien 8/2012): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/veileder_tilsyn_sentre_foreldre_barn_internserien8_2012.pdf

 

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon (Internserien 1/2008).

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter (Internserien 8/2011): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/retningslinjer_avslutning_tilsyn8_2011.pdf

Brev av 17. januar 2011 fra BLD til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om utgifter til tolk ved fylkesmannens tilsyn i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere: http://losen.helsetilsynet.no/upload/tjenester/barnevern/regelverk/utgifter_tolk_omsorgssentre_ema.pdf