Oppgave 5.3.8.11
Alle embetene ASD Tilsyn Helsetilsynet

I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen føre tilsyn med sosialtjenesten basert på egne risikovurderinger. Det totale antall tilsyn som skal gjennomføres fremgår av tildelingsbrevet.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om sosiale tjenester i Nav: https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon: http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/prosedyre_systemrevisjon_internserien1_2008.pdf

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter: http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/retningslinjer_avslutning_tilsyn8_2011.pdf

Forskrift av 19. november 2010 om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1463.html

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Meny for planlagt tilsyn med sosiale tjenester på Losen: http://losen.helsetilsynet.no/Tjenester/Sosiale-tjenester-i-NAV/Planlagt-tilsyn/

Tidligere landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester: http://losen.helsetilsynet.no/Tjenester/Sosiale-tjenester-i-NAV/Planlagt-tilsyn/Landsomfattende-tilsyn/