Oppgave 5.3.8.12
Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester basert på egne risikovurderinger, og avgjør selv form og omfang på dette tilsynet.  I tillegg skal fylkesmannen gjennomføre landsomfattende tilsyn med tema bestemt av Statens helsetilsyn.

Det totale antall tilsyn som skal gjennomføres fremgår av tildelingsbrevet. Gjennomføring av tilsyn med spesialisthelsetjenesten skal skje koordinert i helseregionen og de landsomfattende tilsynene skal gjennomføres med regionale tilsynslag, jf. oppgave 5.2.8.4. Dersom risikovurderingene som ligger til grunn for tilsyn med spesialisthelsetjenesten gir grunnlag for å øke antall systemrevisjoner i ett fylke, kan antall systemrevisjoner reduseres tilsvarende i et annet fylke.Ved bruk av andre tilsynsmetoder enn systemrevisjon beregner fylkesmennene omfanget, jf. veileder for NESTOR.

Dersom det oppstår prioriteringskonflikt skal klagesaker og tilsyn rettet mot virksomheter og personell hvor det er viktig å gripe inn raskt, ha høyest prioritet. Dette gjelder der konsekvensene av svikt er alvorlige. Deretter prioriteres kontroll med bruk av tvang innen helse- og omsorgssektoren og øvrig tilsyn som er pålagt i lov eller forskrift. Deretter kommer landsomfattende tilsyn og annet planlagt tilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Kommuneloven kapittel 10 A - Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_14

Helsetilsynsloven § 2: http://lovdata.no/lov/1984-03-30-15/§2

Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3: http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§12-3

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon (Internserien 1/2008): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/prosedyre_systemrevisjon_internserien1_2008.pdf

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter (Internserien 8/2011): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/retningslinjer_avslutning_tilsyn8_2011.pdf 

Rutine for rapportering av avslutning av tilsyn - merking av tilsynsrapporter på Statens helsetilsyns internettsider: http://losen.helsetilsynet.no/Kunnskapskilder/Tilsyn-verktoykasse/Planlagt-tilsyn/Styringsdokumenter-og-tilsynsplaner/Etablering-av-rutine-for-rapportering-av-avslutning-av-tilsyn--merking-av-tilsynsrapporter-pa-Helsetilsynets-internettsider/

 

Meny for planlagt tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester på Losen:

http://losen.helsetilsynet.no/Tjenester/Kommunale-helse--og-omsorgstjenester/Planlagt-tilsyn/

Tidligere landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester: http://losen.helsetilsynet.no/Tjenester/Kommunale-helse--og-omsorgstjenester/Planlagt-tilsyn/Landsomfattende-tilsyn/

Meny for planlagt tilsyn med spesialisthelsetjenesten på Losen: http://losen.helsetilsynet.no/Tjenester/Spesialisthelsetjeneste/Planlagt-tilsyn/

 

Tidligere landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten: http://losen.helsetilsynet.no/Tjenester/Spesialisthelsetjeneste/Planlagt-tilsyn/LOT-Spesialisthelsetjenester/