Oppgave 5.3.8.17
Alle embetene HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal overprøve vedtak etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven om planlagte skadeavvergende tiltak og tiltak for å dekke grunnleggende behov for personer med psykisk utviklingshemning, og behandle søknader om dispensasjon fra utdanningskrav. Overprøving av vedtak og behandling av søknader om dispensasjon skal skje fortløpende og minst 90 prosent skal være behandlet innen 3 måneder.


Bakgrunnsinformasjon

Retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 (Internserien 7/2011 versjon mars 2012): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/internserien_7_2011_retningslinje_helse_omsorgstjenestelov_kap9.pdf

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_9

Rundskriv IS10/2015 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9: https://helsedirektoratet.no/Sider/Rettssikkerhet-ved-bruk-av-tvang-og-makt-overfor-enkelte-personer-med-psykisk-utviklingshemming.aspx