Oppgave 5.3.8.19
Alle embetene KD Tilsyn

Gjennomføre tilsyn med barnehageloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter og etter gjeldende metodehåndbok, retningslinjer og omfangskrav.


Bakgrunnsinformasjon

Aktivitetskrav for tilsynsaktiviteten 2017: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Virksomhets--og-okonomiinstruks/VOI-2017/

 

Metodehåndbok for tilsyn på barnehage- og opplæringsområdet:                

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/Metode-for-tilsyn/   

 

Diverse tilsynsdokumenter på FM-nett Utdanningsdirektoratet:

http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Venstremeny/Tilsyn/        

 

Informasjon om tilsyn på udir.no:

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/

 

Prop 1 S (2016-2017) Kunnskapsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kd-20162017/id2514039/

 

Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven): http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html

 

LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova): http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

 

Voksenopplæringsloven (Lov om voksenopplæring): http://lovdata.no/lov/2009-06-19-95

 

Lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven):

http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

 

Delegasjonsbrev av 05.11.13 fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene: http://fm-nett.fylkesmannen.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Delegasjonsbrev-til-FM/Delegasjonsbrev-fra-Utdanningsdirektoratet-til-fylkesmennene/