Oppgave 5.3.8.21
FMRO HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen i Rogaland skal i samarbeid med Petroleumstilsynet føre tilsyn med helsetjenesten på innretninger i norsk olje- og gassindustri med hjemmel i petroleumsloven.


Bakgrunnsinformasjon

Brev av 14. november 2011 fra Statens helsetilsyn til fylkesmannen i Rogaland om delegasjon av tilsynsmyndigheit etter petroleumslovgjevinga mv.: https://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Brev-hoeringsuttalelser/Brev-horingsuttalelser-2011/Delegering-av-myndigheit-etter-petroleumslovgjevinga-mv/

Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Petroleumstilsynet: https://www.helsetilsynet.no/upload/om_helsetilsynet/styringsdok/Samarbeidsavtale_Statens_helsetilsyn_Petroleumstilsynet.pdf

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-12-158#KAPITTEL_9