Oppgave 5.3.9.4
Alle embetene ASD HOD Helsetilsynet Klagesaksbehandling

Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven, tannhelsetjenesteloven, folkehelselovens kapittel 3 (miljørettet helsevern) og sosialtjenesteloven i henhold til veiledere for saksbehandling fra Statens helsetilsyn.

Minst 90 prosent av klagesakene skal ha en saksbehandlingstid på 3 måneder.


Bakgrunnsinformasjon

Rundskriv IS-8/2015 Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer: https://helsedirektoratet.no/Sider/Pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer.aspx

 

Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerettighetsloven (Internserien 7/2012): http://losen.helsetilsynet.no/Kunnskapskilder/Publikasjoner/Internserien/Veileder-klagesaker-pasient-brukerrettighetsloven/

 

Andre styrende dokumenter som gjelder klagesaker/rettighetsklager på Losen: http://losen.helsetilsynet.no/Kunnskapskilder/Rettighetsklager-verktoykasse/Andre-styrende-dokumenter/

 

Sosialtjenesteloven med tilhørende forskrifter og rundskriv: https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131

Rundskriv – Lov om sosiale tjenester i Nav

 

Relevante forskrifter og rundskriv (samleside på Losen): http://losen.helsetilsynet.no/Tjenester/Sosiale-tjenester-i-NAV/Regelverk/

Veileder i behandlingen av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (Internserien 5/2013): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/veileder_klagesaker_Nav_Internserien_5_2013.pdf

Folkehelseloven kapittel 3 Miljørettet helsevern: http://lovdata.no/lov/2011-06-24-29/§8