Oppgave 5.3.9.5
Alle embetene HOD Helsetilsynet Klagesaksbehandling

Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Rundskriv IS-8/2015 Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer

Retningslinjer for fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A (Internserien 9/2012): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/klagesaker_pasient_brukerrett_4a_internserien_9_2012.pdf

Rapporteringskrav for Statens helsetilsyn i fylkene vedrørende mottak og behandling av kopi av vedtak samt klager på vedtak om helsehjelp hjemlet i pasientrettighetsloven kap 4A,

brev fra Statens helsetilsyn av 19. desember 2008 og 10. desember 2009: http://losen.helsetilsynet.no/upload/kunnskapskilder/metoder/klage/2008_rapportering_19des2008.pdf