Oppgave 5.3.9.6
Alle embetene HOD Tilsyn Helsedirektoratet Klagesaksbehandling

Fylkesmannen skal behandle klager på meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Fylkesmannen skal forberede eventuelle klagesaker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.


Bakgrunnsinformasjon

Retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 (Internserien 7/2011versjon mars 2012): https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/internserien_7_2011_retningslinje_helse_omsorgstjenestelov_kap9.pdf

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

 Rundskriv IS10/2015 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9: https://helsedirektoratet.no/Sider/Rettssikkerhet-ved-bruk-av-tvang-og-makt-overfor-enkelte-personer-med-psykisk-utviklingshemming.aspx