Oppgave 5.3.9.8
Alle embetene KD Klagesaksbehandling

Behandle klager knyttet til barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter, jf. forvaltningsloven.


Bakgrunnsinformasjon

Prop 1 S (2016-2017) Kunnskapsdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kd-20162017/id2514039/

 

LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova): http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html

 

FOR-2006-06-23-724 Forskrift til opplæringslova: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html

 

FOR-1999-06-25-708 Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-06-25-708

 

LOV-2003-07-04-84 Lov om frittståande skolar (friskolelova):

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20030704-084.html&emne=privatskolelov*&&

 

2006.07.14 nr 0932: Forskrift til friskolelova: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060714-0932.html

 

2006.12.19 nr 1503: Forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter privatskolelova (økonomiforskrift til privatskolelova): http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20061219-1503.html

 

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4.: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100624-0965.html

 

Lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven):

http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

 

Voksenopplæringsloven (Lov om voksenopplæring): http://lovdata.no/lov/2009-06-19-95

 

Delegasjonsbrev av 05.11.13 fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene: http://fm-nett.fylkesmannen.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Delegasjonsbrev-til-FM/Delegasjonsbrev-fra-Utdanningsdirektoratet-til-fylkesmennene/

 

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2016: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2016/

 

Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven): http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html

 

Forskrift 16. desember 2005 nr 1555 om familiebarnehager: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20051216-1555.html

 

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166?q=forskrift om tildeling av tilskudd

 

Forskrift 30. november 2012 om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager (økonomisforskrift til barnehageloven): http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-30-1108

 

Forskrift 16. desember 2005 nr 1478 om foreldrebetaling i barnehager: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20051216-1478.html

 

Forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20051216-1508.html

 

Forskrift 16. desember 2005 nr 1507 om pedagogisk bemanning: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20051216-1507.html

 

Tolkning av regelverket på barnehageområdet, jf. udir.no: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/  

 

Tolking av regelverket på skole- og privatskoleområdet: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/       

 

Forskrift 16. desember 2005 nr 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051216-1477.html

 

Forskrift 11. november  2015 nr 1285 om politiattest i henhold til barnehageloven:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-11-1285

 

Forskrift 16. desember 2005 nr 1510 om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051216-1510.html

 

Forskrift 1. mars 2006 nr 266 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-03-01-266