Oppgave 5.4.1.3
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene på barnehage- og grunnopplæringsområdet.


Bakgrunnsinformasjon

Statistikk og kvalitetsvurdering – oversikt over oppgaver: http://www.fm-nett.no/Utdanningsdirektoratet/Styringsskriv/Virksomhets--og-okonomiinstruks/VOI-2017/

 

Skoleporten:

https://skoleporten.udir.no/

 

BASIL:

https://basil.udir.no/login.aspx?ReturnUrl=%2f

 

GSI:

https://gsi.udir.no/

 

St.meld. nr.31 (2007-2008) Kvalitet i skolen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-31-2007-2008-/id516853/