Oppgave 5.4.3.1
Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Delta i utformingen og gjennomføringen av viktige kompetanse- og utviklingsløp i arbeids- og velferdsforvaltningen der sosiale tjenester inngår. Utarbeide felles kompetanseplan med NAV fylke.  Iverksette kompetansehevende tiltak gjennom opplæring og faglige tiltak. Tiltakene må forankres på tvers av ansvarslinjene og være samordnet.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S (2016-2017) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/id2511164/

Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Lov av 16. juni 2006 om arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20060616-020.html&emne=nav*&&

Forskrift av 19. november 2010 om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1462.html

Forskrift av 19. november 2010 om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen:
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20101119-1463.html

Forskrift av 16. desember 2011 nr 1251 om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge:
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/ad-20111216-1251.html

Rundskriv A- 1/2017 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold

Betingelse for sosialt arbeid, AFI rapport:
http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

NAV i en ny tid, st.meld 33:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8f9e56528fb340eb9f6515cc21ab5119/no/pdfs/stm201520160033000dddpdfs.pdf

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

NAV-veileder i videregående skole:

Nasjonal strategi mot barnefattigdom:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/