Oppgave 5.1.1.2
Alle embetene BLD Folk og samfunn

Som offentlig myndighet skal fylkesmannen fremme likestilling knyttet bl.a. til kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering på de områder fylkesmannen har lovpålagt ansvar for. Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene arbeider aktivt for å fremme likestilling knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag i aktuell lovgivning.

Spre kunnskap om likestillingsintegrering, statistikk, tilskuddsordninger m.m. som er publisert på Bufdir.no


Bakgrunnsinformasjon

Lover:

Lov om likestilling mellom kjønnene, § 12:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-59

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), jf. § 48, nr. 5:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven*

Lov om forbud om diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion og livssyn § 13:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-60?q=forbud%20mot%20diskriminering*

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, § 18:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=nedsatt%20funksjonsevne*

Lov om forbud om diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, § 12:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-58

Arbeidsmiljølovens kap.13:
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html

 

Konvensjoner:

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_kdkn#KAPITTEL_kdkn

FNs rasediskrimineringskonvensjon:
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-03-33

FNs barnekonvensjon:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_bkn#KAPITTEL_bkn

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne:
https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/funksjonsnedsetjingar/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/

 

Instruks:

Veileder til utredningsinstruksen: Konsekvenser for likestilling. Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion mv.:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2010/konsekvenser-for-likestilling.html?id=627997

 

Annet:

Prop 88 L (2012-2013) Diskrimineringslovgivning:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-88-l-20122013.html?id=718741

Brev av 21.10.2010 fra BLD med informasjon om forventninger til Fylkesmannen når det gjelder resultatområde 48 Likestilling m.m.:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/rundskriv/2010/Informasjon-om-forventninger-til-fylkesmennene-vedrorende-embetsoppdraget-resultatomrade-48-likestilling-mm.html?id=628386

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres!, informasjons- og uviklingsprogram 2010-2013:
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2010/info_og_utvikl_program_210_2013.pdf