Oppgave 5.1.4.5
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene om rekrutterings- og kompetansetiltakene under Kompetanseløft 2020.


Bakgrunnsinformasjon

Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg