Oppgave 5.1.4.9
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bistå i arbeidet med implementering av smitteverntiltak, og i arbeidet mot antibiotikaresistens. Herunder fokus på økt influensa-vaksinering av helsepersonell, samt å arrangere årlig smittevernkonferanser for kommuner og annet helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om helsemessig og sosial beredskap med forskrifter

Lov om vern mot smittsomme sykdommer

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v. (matloven) 

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern med nytt kapittel 3a om legionella

Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften)

Forskrift om smittevern i helsetjenesten

Forskrift om SYSVAK-registeret 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hullvirksomhet § 11 

Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-4 

Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier § 6 og § 8

Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd § 2-3, se spesielt merknad til § 2-3

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (MD)

Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften)

Meld. St. 16 (2012–2013) Beredskap mot pandemisk influensa 

Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012) I-1136 B

Nasjonal hivstrategi. "Aksept og mestring" (2009-2014) 1-1143 B

Rundskriv I-11/2003: Om MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften

Rundskriv I–12/2003: Om SYSVAK-register-forskriften

 

IS-11/2009 Retningslinjer til §§ 4, 5 og 7 i Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan 

Smittevern 9, Folkehelseinstituttet 2004 – Isoleringsveilederen

Folkehelseinstituttets veileder ”Forebygging og kontroll av tuberkulose” 2002

Folkehelseinstituttets ”Nasjonal veileder for håndhygiene” 2004 

Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard

Rutiner og prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam ved kriser i utlandet fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 4. juli 2008