Oppgave 5.1.4.12
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal arbeide målrettet og bidra
til styrkingen og oppfølgingen av det kommunale psykisk helse og rusarbeidet, herunder identifisere kommuner, tjenester og områder med risiko for mangelfull måloppnåelse på området. Fylkesmannen understøtter at:

  • BrukerPlan tas i bruk i alle kommuner. Fylkesmannen bør understøtte at kommunene bruker data fra BrukerPlan i arbeidet med å forbedre tjenestene.
  • Kommunene rapporterer på IS-24/8 om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Fylkesmannen skal samarbeide om tverrsektorielle kompetanse- og utviklingstiltak på psykisk helse, rus og vold – og traumefeltet i samarbeid med kompetansesentrene på området, herunder i flerfaglige lokale og regionale fora og nettverk. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør inngå i samarbeidet. 

Fylkesmannen skal bistå i planarbeid der psykisk helse- og rusutfordringer inngår og understøtte lokal tjenesteutvikling.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 15 S (2016-2026) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter

Meld. St 10 (2012-2013) God kvalitet- trygge tjenester

Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og felleskap

Meld St. 15 (2012- 2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

BrukerPlan Helse Stavanger

Årsverksrapporteringen i psykisk helsearbeid

Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)

Nasjonal overdosestrategi (2014-2017)

IS-1162 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Et liv uten vold

Q-1226B «En god barndom varer livet ut» Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017)

 

 

 

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading-2014-2017

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016)

IS-2076 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

IS-24/8 Kommunalt psykisk helse og rusarbeid 2015

IS-1022 Helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere

IS-2335 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer

 IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (Revidert veileder IS-2428 «Mestring, samhørighet og håp»)

IS-1362 Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan

IS-11/2015 Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste

IS- 5/2012 Rundskriv – Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke

IS-1512 Pårørende en ressurs

IS-5/2010 Rundskriv – Barn som pårørende

IS-1898 Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

IS-1742 Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

IS-1918 Tillit tid tilgjengelighet tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

IS-1809 "Lav terskel - høy kvalitet - En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer"

IS-1914 Kvalitet og kompetanse – om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1990 Velferdsteknologi Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030