Oppgave 5.1.5.2
Alle embetene KLD JD LMD Miljø og klima

Avgi uttalelser til konsesjonssøknader om vannkraft, søknader om opprustings- og utvidelsesprosjekter og følge opp og avgi uttalelser i prosesser for revisjon av vannkraftkonsesjoner.

Følge opp naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner gjennom pålegg om undersøkelser og tiltak i tråd med veileder M-721/2017


Bakgrunnsinformasjonhttp://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/Mai-2017/Oppfolging-av-naturforvaltningsvilkar-i-regulerte-vassdrag/