Oppgave 5.1.5.7
Alle embetene KLD Miljø og klima

Truete arter og naturtyper:

  • Følge opp vedtatte handlingsplaner
  • Oppdatere fortløpende kunnskap relevante fagdatabaser og bidra til å utarbeide faggrunnlag.
  • Informere og veilede kommuner og grunneiere

Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/